Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

uchwała sejmiku

Uchwała sejmiku nr II/51/1/2006
w sprawie
przyjęcia dokumentu „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”

art. 14 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)

§ 1

Przyjmuje się dokument „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2006-08-28