Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

uchwała sejmiku

Uchwała sejmiku nr III/31/11/2008
w sprawie
przyjęcia Wojewódzkiego programu przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

art. 11 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1590 z późn. zm.)
§ 1

Przyjmuje się Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2008-12-17