Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

uchwała sejmiku

Uchwała sejmiku nr V/30/5/2016
w sprawie
przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

2016-11-21