Uchwała sejmiku nr //9/2011
w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości o wartości powyżej 250 000 euro Muzeum Zamkowemu w Pszczynie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony oraz uchylenia uchwały Nr II/29/18/2004 Sejmiku Wojewó