Uchwała sejmiku nr V/50/11/2018
w sprawie
uchylenia uchwały Nr II/23/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, d