Uchwały

Uchwała sejmiku nr I/1/5/1998
w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91 poz. 576), w związku z art. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 99, poz. 631) oraz w związku z art. 102 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872)

Uchwała sejmiku nr I/1/6/1998
w sprawie
wyboru Marszałka Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91 poz. 576), w związku z art. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 99, poz. 631) oraz w związku z art. 102 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872) a także w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/1/98 z dnia 10 listopada 1998 roku

Uchwała sejmiku nr I/1/7/1998
w sprawie
wyboru pozostałych członków Zarządu Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91 poz. 576), w związku z art. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 99, poz. 631) oraz w związku z art. 102 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872) a także w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/1/98 z dnia 10 listopada 1998 roku


Uchwała sejmiku nr ///2004
w sprawie
zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis”

na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) oraz § 5 ust. 1 i 2 statutu Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach


Uchwała sejmiku nr ///2004
w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny dla projektów zgłoszonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1590 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Uchwała sejmiku nr //17/2004
w sprawie
informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2003

na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z treścią art. 49 a ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych (t. j. Dz. U. Nr 66 z 1999 roku, poz. 751 z późn. zm.)

Uchwała sejmiku nr //6427/2004
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: "zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku garażowo-gospodarczego na pomieszczenia biurowe i magazynowe" (dz. nr 1478/2, 1478/4) przy ul. Kamiennej 10 w Kłobucku

na podstawie
art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego