Uchwały

Uchwała sejmiku nr ///2004
w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny dla projektów zgłoszonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1590 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Uchwała sejmiku nr //17/2004
w sprawie
informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2003

na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z treścią art. 49 a ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych (t. j. Dz. U. Nr 66 z 1999 roku, poz. 751 z późn. zm.)

Uchwała sejmiku nr //6427/2004
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: "zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku garażowo-gospodarczego na pomieszczenia biurowe i magazynowe" (dz. nr 1478/2, 1478/4) przy ul. Kamiennej 10 w Kłobucku

na podstawie
art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego