Komisja Rewizyjna

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- kontrola wykonania budżetu Województwa przez Zarząd, a w szczególności opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu w tym przedmiocie oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium,
- kontrola bieżąca wykonania uchwał Sejmiku,
- ocena funkcjonowania administracji samorządowej w Województwie,
- kontrola gospodarki finansowej i trybu zawierania umów przez instytucje samorządu Województwa.

Przewodniczący Piotr Czarnynoga
Z-ca przewodniczącego Andrzej Gościniak
Członek komisji Michał Czarski
Członek komisji Aniela Jany
Członek komisji Bronisław Karasek
Członek komisji Maciej Kolon