Obradował Sejmik

Plik

Przyszły rok będzie Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego oraz Profilaktyki Raka Piersi

W pierwszej części obrad Sejmiku Województwa śląskiego radni przyjęli dwie uchwały. Pierwszą ogłosili rok 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, w którym obecnie zrzeszonych jest ok. 13 tys. dzieci i młodzieży. Ów jubileusz zbiega się w czasie z przyszłorocznymi obchodami także stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W efekcie w najbliższych 12 miesiącach realizowany ma być duży projekt informacyjno-edukacyjny „Związek Harcerstwa Polskiego rówieśnikiem Niepodległej”.

Z kolei drugą uchwałą radni Sejmiku Województwa Śląskiego rok 2018 ustanowili – jako pierwszy samorząd wojewódzki w Polsce – Rokiem Profilaktyki Raka Piersi. Jej inicjatorka Marta Salwierak argumentowała, że kładzie głównie nacisk na badania profilaktyczne, z którymi w Polsce ciągle nie jest tak jak powinno. Dość powiedzieć, że aż 1,5 mln kobiet po 50. roku życia z tego typu badań w ogóle nie korzysta. Nie jest zaś tajemnicą, podobnie jak w przypadku innych chorób nowotworowych, że podstawową bronią pacjenta ciągle pozostaje jak najszybsze wykrycie choroby jeszcze w początkowych fazach.

Podczas sesji radni przyjęli „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Zgodnie z prawem ochrony środowiska w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały ustalone, a standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest zobowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Dokument ma określać działania ochronne dla wrażliwych grup ludności, szczególnie osób starszych. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazały przekroczenia pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5, benzo)a)pirenu, tlenków azotu oraz ozonu.

„Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje problemy zdrowotne. To natomiast rodzi określone koszty, np. potrzebnych konsultacji lekarskich, zakupu leków, ewentualnej hospitalizacji, jak również koszty nieobecności w pracy czy w szkole. Koszty te określa się mianem pośrednich lub kosztów zewnętrznych złej jakości powietrza. Oszacowane koszty zewnętrzne skutków narażenia na występowanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w skali województwa śląskiego opiewają na kwotę 6 mld zł rocznie. Natomiast koszt inwestycji redukcji emisji powierzchniowej, wyznaczony na podstawie koniecznej redukcji substancji w aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, oszacowany został na łączną kwotę ok. 8,3 mld zł wydatkowaną podczas całego okresu realizacji Programu” – czytamy w opracowaniu.

W program została wpisana realizacja uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwaną popularnie uchwałą antysmogową. Jej realizacja „pozwoli w znaczący sposób zredukować wielkość ładunku emitowanych do powietrza substancji, a w konsekwencji w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w województwie śląskim” – czytamy w programie.

Przypominamy, uchwała antysmogowa obowiązuje od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nią od tego też czasu nie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W celu wykonania zapisów uchwały, zwłaszcza dotyczących wymiany instalacji grzewczych, niezbędne jest zapewnienie dofinansowania działań w tym zakresie, zarówno na poziomie kraju, jak i regionu.

Jedną z możliwości dofinansowania działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji w województwie śląskim jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). W ramach RPO WSL wsparcie przewidziano w osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Jest ono przeznaczone na realizację projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych przeznaczono prawie 68 mln euro. Planuje się skierowanie wsparcia na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych. Uchwała antysmogowa precyzuje również funkcję kontrolną. Ta spoczywa na barkach marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli.

Z porządku obrad wycofano uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu województwa na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030. W piątek 15 grudnia wpłynęła negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca głównie WPF. „Musimy się z nią dokładnie zapoznać i odpowiedzieć na uwagi” – powiedział marszałek Wojciech Saługa. Zapewnił, że projekt budżetu powinien trafić pod styczniowe obrady Sejmiku.

WPF jest instrumentem wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokument obejmuje prognozę m.in. dochodów oraz wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Galeria zdjęć Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik