Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Aktualności

Mamy budżet na rok 2017

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2030 oraz budżet województwa na 2017 r. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 27 radnych, 15 opowiedziało się przeciw

Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,65 mld zł, a dochody ok. 1,49 mld zł. Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2017 dochody bieżące to 1,14 mld zł, co stanowi 76,5 proc. ogółu dochodów. Pozostałe 23,5 proc., tj. 350,3 mln zł, to dochody majątkowe.

W szacowanych na 2017 rok dochodach ok. 46,9 mln zł pochodzi z dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej. W ramach tych środków 46,7 mln zł będzie przeznaczone na zadania bieżące, natomiast 145 tys. zł to dotacje na wydatki majątkowe.

Dla zrównoważenia budżetu planuje się przychody w wysokości ok. 269,8 mln zł, w tym zaciągnięcie 246,6 mln zł kredytu. Ma on zostać zaciągnięty m.in. jako wkład do projektu „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni nowego Muzeum Śląskiego (6,9 mln zł), rozbudowę Centrum Rehabilitacji REPTY (9,8 mln zł), wkład własny do projektu RPO Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” (2,8 mln zł), podwyższenie kapitału zakładowego Parku Śląskiego (5,5 mln zł) oraz inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich (38,7 mln zł). Kredyt ma też być zaciągnięty na modernizację Stadionu Śląskiego (ok. 69,9 mln zł). Jest to realizacja uchwały Sejmiku w tej sprawie z sierpnia 2016 roku.

W 2017 największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 781 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (150 mln zł), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (126,6 mln zł), kulturę fizyczną (91,5 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 75,7 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w 2017 roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 185,7 mln zł. Z tej kwoty ok. 140 mln zł mają otrzymać Koleje Śląskie, a ok. 35 mln zł Przewozy Regionalne.

Ponad 5 mln zł będzie przeznaczone na remont taboru kolejowego PR. Środki na ten cel zostaną przekazane do budżetu Województwa z Funduszu Kolejowego.

Na lata 2017–2018 zaplanowano dokonanie zakupu taboru kolejowego (w liczbie co najmniej 10 sztuk ezt). Dwuletnia umowa z wykonawcą została zawarta w październiku br. W roku 2017 na zakup zaplanowano ok. 47,2 mln zł, rok później będzie to kwota ok. 189 mln zł.

Na drogi wojewódzkie zarezerwowano w budżecie ok. 467 mln zł. Do największych inwestycji zaliczyć należy m.in. budowę obwodnic Myszkowa (40,2 mln zł), Woźnik (21,1 mln zł), oraz przebudowę DW na odcinku Żarki-Myszków (22,5 mln zł). Zadania te realizowane są jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 przy udziale środków Unii Europejskiej. Na przedsięwzięcia drogowe na drogach wojewódzkich, przygotowywane do realizacji jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020, zaplanowano łączną kwotę ok. 167,1 mln zł (środki własne i UE). Bieżące remonty oraz utrzymanie dróg wojewódzkich mają kosztować łącznie ok. 68,5 mln zł.

W dziedzinie kultury największy wydatek inwestycyjny w wysokości ok. 10,4 mln zł zostanie skierowany na rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej na terenie nowego Muzeum Śląskiego.

Wśród inwestycji w ochronę zdrowia należy wymienić rozbudowę oraz termomodernizację Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (19,7 mln zł). Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach otrzyma 6,3 mln zł na doposażenie sali operacyjnej (hybrydowej).

Przed przyjęciem budżetu radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2030. Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Województwa Śląskiego we wszystkich latach objętych prognozą. W celu zapewnienia wykorzystania środków europejskich przewiduje ona stosowne dochody i wydatki na wkład własny do projektów realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. W latach 2017-2030 wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, a zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg równowagi wewnętrznej. Również rzeczywisty, indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia utrzymuje się poniżej dopuszczalnych limitów wartości.

„Dziękuję za w większości merytoryczną i rzeczową dyskusję i nad budżetem, i nad Wieloletnią Prognozą Finansową. Przyznaje, że nie jestem zakochany w tym budżecie województwa śląskiego na 2017 r. Ale jest to budżet z pewnością stabilny, bezpieczny, a przede wszystkim jak najbardziej realny” – uważa Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

„Projekt budżetu województwa śląskiego na przyszły rok dopełnia formalności i wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych. Zasługuje na pozytywną opinię” – twierdzi radny Michał Czarski.

„W budżecie znalazło się wiele zapisów godnych pochwały. Chociażby szeroka promocja szkolnictwa zawodowego. Trzeba przyznać, że budżet na 2017 r. jest trudny dla jednostek kultury prowadzonych przez województwo śląskie. Nie ma jednak zagrożenia dla żadnej z tych jednostek niewypełniania swoich zadań statutowych. Przy tej okazji warto jeszcze raz przypomnieć sobie inne źródła finansowania, na czele z funduszami europejskimi” – mówi radna Lucyna Ekkert.

2016-12-19