Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Aktualności

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach unieważniła uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego

16 maja 2000 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach jednogłośnie stwierdziło nieważność w całości uchwały absolutoryjnej Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2000 roku