Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 18-09-2017

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek o godz. 9:50


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (druk V/679).
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 14-09-2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego: a) opiniowanie wspólnie z Komisją Statutowo – Regulaminową projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie (druki od V/639 do V/674), b) opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017 – 2030 (druk V/677).
 3. Ochrona zdrowia psychicznego w województwie śląskim z uwzględnieniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 14-09-2017

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie, wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (9.02.2017r, 16.03.2017r, 20.04.2017r, 13.06.2017r.).
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 14-09-2017

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 14-09-2017

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie planów inwestycyjnych oraz remontowych na drogach wojewódzkich - wystąpienie Pana Zbigniewa Tabora dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Sejmiku: druki V/675-676 oraz 638, opcjonalnie uchwała w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druki V/677).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 11-09-2017

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 25-08-2017

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Przedstawienie informacji na temat działalności Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszacych w Raciborzu.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Sejmiku :druk V/630 oraz V/633.
 4. Przyjęcie protokołu nr 24.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 25-08-2017

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Piątek o godz. 10:00


Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o stanie turystyki w województwie śląskim z perspektywą jej rozwoju na najbliższe lata: • prezentacja Śląskiej Organizacji Turystycznej dotycząca stanu i perspektyw rozwoju turystyki w województwie śląskim - wystąpienie Pani Agnieszki Sikorskiej dyrektora biura, • prezentacja programu rozwoju turystyki w województwie śląskim 2020+ - Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
 3. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLI sesję Sejmiku Województwa Śląskiego - druk V/631 - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Sejmiku: druki V/625-627 oraz V/629 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 6. Przyjęcie protokołu nr 23 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 25-08-2017

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek o godz. 10:00


Wspólne posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o stanie turystyki w województwie śląskim z perspektywą jej rozwoju na najbliższe lata: • prezentacja Śląskiej Organizacji Turystycznej dotycząca stanu i perspektyw rozwoju turystyki w województwie śląskim - wystąpienie Pani Agnieszki Sikorskiej dyrektora biura, • prezentacja programu rozwoju turystyki w województwie śląskim 2020+ - Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
 3. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLI sesję Sejmiku Województwa Śląskiego - druk V/631 - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Sejmiku: druki V/625-627 oraz V/629 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 6. Przyjęcie protokołu nr 23 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 24-08-2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Polityka Samorządu Województwa Śląskiego w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą tzw. sieć szpitali.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: · udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2017 roku (druk V/628), · oceny sytuacji na rynku pracy Województwa Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku (druk V/632), · zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/634).
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.