Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Uchwały sejmiku


Sesja nr 39 z dnia 19 czerwca 2017
Nr uchwały W sprawie
V/39/1/2017 nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
V/39/2/2017 wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
V/39/3/2017 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym Województwa Śląskiego za 2016 rok
V/39/4/2017 absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2016
V/39/5/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/39/6/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/39/7/2017 wyrażenia zgody na zbycie udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz określenia trybu zbycia udziałów
V/39/8/2017 wyrażenia zgody na obniżenie do 5 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7
V/39/9/2017 wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
V/39/10/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
V/39/11/2017 likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
V/39/12/2017 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
V/39/13/2017 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych Województwa Śląskiego
V/39/14/2017 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
V/39/15/2017 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego

Wszystkie sesje w 2017 roku:
Sesja nr V/39 z dnia 19 czerwca 2017
Sesja nr V/38 z dnia 22 maja 2017
Sesja nr V/37 z dnia 24 kwietnia 2017
Sesja nr V/36 z dnia 7 kwietnia 2017
Sesja nr V/35 z dnia 20 marca 2017
Sesja nr V/34 z dnia 13 lutego 2017
Sesja nr V/32 z dnia 16 stycznia 2017

Wszystkie lata: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017