Menu

Kompetencje

Sejmik Województwa Śląskiego jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa

Jego kadencja trwa 5 lat. W skład Sejmiku wchodzą radni wojewódzcy wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych.

Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy m.in.:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności: statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 • uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich;
 • uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego;
 • podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
 • uchwalanie budżetu województwa;
 • określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa;
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonania wieloletnich programów województwa;
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu województwa;
 • uchwalenie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;
 • uchwalenie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa";
 • podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej;
 • wybór i odwoływanie Zarządu Województwa oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Województwa;
 • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia związków, stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych.

Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku. Radni zobowiązani są brać udział w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący sejmiku - aktualny skład prezydium.
Przewodniczący zobowiązany jest do zwoływania sesji Sejmiku co najmniej raz na kwartał. Ponadto, organizuje pracę sejmiku i prowadzi jego obrady.

O odwołaniu Sejmiku Województwa przed upływem kadencji rozstrzyga wyłącznie referendum wojewódzkie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony