LV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas sesji Sejmiku - widok z oddali w ławach zasiadają ludzie na galerii kilka transparentów z hasłami sprzeciwu wobec CPK

27 marca 2023 roku odbyła się 55. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Głównym tematem obrad była kwestia realizacji linii kolejowej dużych prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przewodniczący Sejmiku, prof. Marek Gzik, udzielił głosu w tej sprawie przedstawicielom samorządów: Wiesławowi Janiszewskiemu, burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, zastępcy burmistrza Mikołowa Mateuszowi Handlowi, i radnej Rady Miasta Mikołowa Ewie Chmielorz. Ławy sali Sejmu Śląskiego wypełnili mieszkańcy terenów objętych planowanymi wywłaszczeniami, a ich przedstawiciele także wystąpili na sesji. Głos zabrał również Radny Grzegorz Wolnik, Przewodniczący doraźnej Komisji ds. analizy inwestycji kolejowych
i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego:

„Jako osoba związana z subregionem zachodnim województwa śląskiego doskonale wiem, co czują mieszkańcy tych terenów po decyzji związanej z wyborem wariantu inwestorskiego planowanej linii kolejowej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sesja Sejmiku i obecność na niej przedstawicieli lokalnej społeczności pokazuje, że mieszkańcy chcą być wysłuchani, inwestycja budzi wiele kontrowersji związanych z procesem wywłaszczeń, a naszą rolą jest umożliwienie im dialogu z przedstawicielami strony rządowej, bo nie da się realizować żadnych inwestycji na krzywdzie ludzkiej”.

Po zakończeniu dyskusji Radni Sejmiku przyjęli uchwałę – oświadczenie w sprawie udziału strony społecznej w debacie dotyczącej przebiegu linii kolei dużych prędkości i wyrazili sprzeciw wobec pozbawiania mieszkańców województwa i Radnych Sejmiku możliwości udziału w spotkaniach, na których ogłaszane są kluczowe decyzje w tym zakresie.

Po przerwie Sejmik wznowił obrady i podjął m. in. uchwały o charakterze finansowym, w tym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim. W 2023 roku z budżetu województwa na ten cel przeznaczono łącznie 3 mln zł, które zostaną przekazane 12 gminom dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w Jasienicy, Wilamowicach, Goleszowie, Istebnej, Blachowni, Olsztynie, Starczy, Herbach, Woźnikach, Łaziskach Górnych, Koziegłowach i Żorach.

Radni podjęli również m. in. uchwałę w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, rozpatrzyli dwie skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz powołali do składu Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów Radną Martę Salwierak.

Tradycyjnie sesja zakończyła się złożeniem przez Radnych interpelacji.

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego planowana jest na 24 kwietnia br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony