Absolutorium dla Zarządu Województwa

Ilustracja do artykułu 2.jpg

25 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego na 41 głosujących poparło udzielenie absolutorium za ubiegły rok Zarządowi Województwa Śląskiego.

W minionym roku wydatki wyniosły ok. 1 mld 206 mln zł, a dochody ok. 1 mld 228 mln zł. Najwięcej pieniędzy wydano na transport i łączność (ok. 517 mln zł), kulturę (148 mln zł), oświatę (110 mln zł), ochronę zdrowia (60 mln zł) oraz rolnictwo (36 mln zł).

„Sprawozdania RIO oraz biegłego rewidenta nie pozostawiają złudzeń, że w zeszłorocznym budżecie Województwa Śląskiego wykonania powierzonych zadań i wydatków były spójne. Niczym też pod tym względem nie odbiegamy od innych województw” – stwierdził marszałek Wojciech Saługa. „Pod względem zadłużenia plasujemy się na 4. miejscu w Polsce. Wyprzedza nas mazowieckie, lubelskie i dolnośląskie. Warto nadmienić, że wszystkie te trzy województwa przekroczyły ustawowy wskaźnik zadłużenia względem wykonanych dochodów na poziomie 60 proc. W województwie śląskim ów wskaźnik nadal jest poniżej progu wyznaczonego przepisami i wynosi 56,9 proc.” – dodał.

Istotną pozycją w budżecie były wydatki w ramach inwestycji na Stadionie Śląskim, której finalizacja przewidziana jest w bieżącym roku. W 2016 roku przeznaczono na ten cel łącznie prawie 70 mln zł. W ramach wydatków „transportowych” na dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Przewozy Regionalne otrzymały ok. 35 mln zł, a Koleje Śląskie ok. 143 mln zł.

Na utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich przeznaczono ok. 239 mln zł. W ubiegłym udało się zanotować nadwyżkę budżetową w wysokości ok. 21 mln zł. Ponadto osiągnięto ok. 123 mln zł wolnych środków wynikających z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych. Ostatecznie wynik finansowy wyniósł 144 mln zł, który w tegorocznym budżecie został już prawie w całości rozdzielony.

„W przypadku sprzedaży majątku nie udało nam się, niestety, osiągnąć zamierzonych celów. Głównie myśleliśmy w tej konwencji o placówkach medycznych. W międzyczasie jednak nastąpiły zmiany w prawie i wojewoda uchylił nasze wszystkie uchwały w tym względzie i już nie mogliśmy kształtować naszych dochodów tak jak planowaliśmy” – tłumaczył marszałek Wojciech Saługa.

Całkowite zadłużenie Województwa wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosi ok. 699 mln zł, co stanowi 57% dochodów osiągniętych w 2016 roku. W ramach osiągniętych w ubiegłym roku dochodów, główne wpływy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – ok. 494 mln zł oraz fizycznych (PIT) – ok. 175 mln zł.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 25 radnych było za, 15 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony