III sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala miniaturka.jpg

10 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Ślubowanie złożył nowy radny – Adam Lubas, zajął miejsce Katarzyny Stachowicz, która objęła mandat poselski.

Głównymi punktami sesji były głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania dla zarządu województwa śląskiego oraz uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego za 2023 rok.

Skarbnik Elżbieta Stolorz-Krzisz podkreśliła w swoim wystąpieniu, że finanse województwa znajdują się w bardzo dobrej kondycji, a Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła żadnych uwag co do wykonania ubiegłorocznego budżetu. W związku z powyższym po krótkiej dyskusji wymienione uchwały zostały podjęte.

Radni podczas obrad przyjęli również uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035, zmian budżetu i w budżecie województwa, udzieleniu pomocy finansowej dla gmin na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Radni wyrazili także zgodę m.in. na udzielenie pomocy finansowej gminom w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów pod nazwą „Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku”, przyjęli Regulamin Konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej w latach 2024-2025 oraz podjęli uchwały o wyborze przedstawicieli Sejmiku do składu Rad Społecznych SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach i Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich na kadencję 2024-2028.

W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego” oraz uchwała w sprawie zawarcia Wspólnego Oświadczenia o współpracy między Województwem Śląskim, krajem związkowym Nadrenią Północną-Westfalią i regionem Hauts-de-France. Radni w formie uchwały zaapelowali do Prezesa Rady Ministrów RP o zmianę regulacji dotyczących wywłaszczeń pod cele publiczne.

Po złożeniu przez kilku radnych interpelacji Przewodniczący zakończył posiedzenie.
Kolejna sesja planowana jest na poniedziałek 26 sierpnia 2024 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony