LIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji - widok z oddali

Po przerwie wakacyjnej Sejmik Województwa Śląskiego zebrał się ponownie 28 sierpnia 2023 r.

Obrady poprzedziło uhonorowanie Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego wybitnego kardiologa profesora Andrzeja Lekstona. Jego sylwetkę przybliżył zebranym profesor Piotr Przybyłowski ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a następnie Marszałek Jakub Chełstowski wręczył prof. Andrzejowi Lekstonowi Odznakę i złożył na jego ręce podziękowania i gratulacje.
Kolejnym punktem było wystąpienie Radnej Marty Salwierak, która 20 sierpnia w Rudniku Wielkim (powiat częstochowski) brała udział w 23. Dożynkach Województwa Śląskiego. Radna wraz z Członkiem Zarządu Grzegorzem Boskim przekazała Przewodniczącemu Sejmiku oraz Marszałkowi Województwa w podziękowaniu od mieszkańców i współorganizatorów Dożynek symboliczne bochenki chleba.

W związku ze śmiercią radnego Andrzeja Molina, zgodnie z decyzją Komisarza Wyborczego skład Sejmiku został uzupełniony – nowym Radnym został Hubert Maślanka, reprezentujący subregion południowy województwa. Radny Hubert Maślanka został członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, natomiast funkcję Przewodniczącej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego objęła dotychczasowa Wiceprzewodnicząca, Radna Renata Caban.

Porządek obrad LIX sesji Sejmiku obejmował m. in. podjęcie uchwał o charakterze finansowym, uchwał dokonujących zmian statutów kilku jednostek podległych województwu, a także uchwał dotyczących skarg i petycji oraz wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie. Wszystkie uchwały zostały podjęte.

Radni zdecydowali także o zmianie nazwy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury – Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego na: Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego priorytetowej realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Radni zapoznali się z informacją o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 roku oraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami, złożyli również interpelacje na ręce Przewodniczącego Sejmiku.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony