LVI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas sesji Sejmiku - widok z oddali sala główna oraz galeria wypełnione siedzącymi ludźmi

24 kwietnia 2023 roku odbyła się 56. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Obrady zdominowała sprawa rozpatrzenia wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego, Jakuba Chełstowskiego. Po dyskusji i powołaniu Komisji skrutacyjnej, na czele której stanęła Radna Alina Bednarz, zgodnie z artykułem 37. ustawy o samorządzie województwa przeprowadzono głosowanie tajne.
Wniosek nie uzyskał aprobaty wymaganej większości Radnych i stosunkiem głosów: 18 „za”, 24 „przeciw” Marszałek pozostał
na stanowisku.

Następnie Radni zajęli się projektami uchwał umieszczonymi w porządku obrad 56. sesji.
Podjęto szereg uchwał o charakterze finansowym, m. in. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian budżetu i w budżecie województwa oraz w sprawie udzielenia gminom dotacji celowych w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Podjęto dwie uchwały z zakresu administracji nieruchomościami oraz rozpatrzono negatywnie dwie skargi na Marszałka Województwa Śląskiego.

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą sprawozdania z działalności SKO w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach, z informacją dotyczącą okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, z informacją z realizacji w roku 2022 zadań wynikających z uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/31/7/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie (z późn. zm.) oraz
ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami.

Po przyjęciu interpelacji i zapytań, Przewodniczący Sejmiku zaprosił Radnych na kolejną sesję Sejmiku 22 maja br. i zamknął posiedzenie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony