LVII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu podczas obrad Sejmiku - widok z oddali w ławach zasiadają radni

22 maja 2023 roku odbyła się 57. Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Minutą ciszy Radni uczcili pamięć zmarłych niedawno Zbigniewa Bomby, Radnego Sejmiku I kadencji, oraz Radosława Ostałkiewicza, Wójta gminy Jaworze.

W związku z obchodami Dnia Strażaka na ręce Henryka Kiepury, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Jakub Chełstowski przekazał wszystkim strażakom najlepsze życzenia.

W części roboczej sesji Radni pochylili się nad projektami uchwał o charakterze finansowym: dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035, zmian budżetu i w budżecie województwa, zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej gminom w ramach konkursu na zadanie pod nazwą „Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku” oraz w ramach konkursu „Inicjatywa Solecka w 2023 roku”. Wsparcie finansowe województwa otrzymała również impreza „VI Jurajskie Zawody Balonowe. Balonowy Puchar Polski” realizowana przez miasto i gminę Olsztyn oraz gminę Janów.

Ponadto podjęto m.in. uchwałę w sprawie ustanowienia znaku graficznego Województwa Śląskiego oraz dokonano zmiany przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Radni zapoznali się ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” oraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami.

Kolejna sesja Sejmiku zaplanowana jest na 19 czerwca. Głównymi punktami porządku obrad będą: rozpatrzenie Raportu o stanie województwa śląskiego za 2022 rok, głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Województwa Śląskiego, głosowania w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego za 2022 rok, a także głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2022.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony