LVIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

widok sali Sejmu z oddali

Ostatnia przed wakacjami sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 19 czerwca 2023 r.

Sesja poświęcona była przede wszystkim debacie o „Raporcie o stanie województwa za 2022 rok”, uchwale w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2022 rok oraz uchwałom w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Śląskiego wotum zaufania i absolutorium.

Radni zdecydowali o udzieleniu Zarządowi zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium.

Podjęto także inne uchwały o charakterze finansowym: w sprawie zmian obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian budżetu i w budżecie województwa, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (na cele Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego) oraz dla trzech gmin na dofinansowanie sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2023 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego oraz ustalono warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

Inne sprawy dotyczyły między innymi rozpatrzenia dwóch petycji i skargi; Radni zdecydowali również o rezygnacji z członkostwa Województwa w stowarzyszeniu pod nazwą Związek Samorządów Polskich oraz o przystąpieniu do stowarzyszenia pod nazwą Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.

Sejmik Województwa Śląskiego postanowił także przedstawić w formie uchwał swoje stanowisko w kilku kwestiach: wyraził sprzeciw wobec łamania Konstytucji i dalszej dekonstrukcji ustroju demokratycznego Państwa, wyraził sprzeciw, by osobę Jana Pawła II wykorzystywać w bieżącej polityce czy zbliżającej się kampanii wyborczej, wyraził poparcie dla wydarzeń organizowanych w ramach „Europejskiego Miasta Nauki 2024”, a także udzielił pełnego poparcia Chorągwi Śląskiej ZHP w organizacji Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w 2025 roku w województwie śląskim. Przyjęto ponadto uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego prowadzenia instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana jako wspólnej samorządowej instytucji kultury Miasta Częstochowa i Województwa Śląskiego, jak również w sprawie zawarcia Memorandum o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Prefekturą Gifu (Japonia).

Po wakacyjnej przerwie Radni zbiorą się ponownie 28 sierpnia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony