Mamy budżet na rok 2018

Ilustracja do artykułu 4321.jpg

Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,87 mld zł

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030 oraz budżet województwa na 2018 r. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 25 radnych, 13 opowiedziało się przeciw.

Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,87 mld zł. Jest to kwota o ok. 6% większa w porównaniu z wydatkami na rok 2017. Dochody wynoszą 1,7 mld zł i jest to wzrost o ponad 13% w stosunku do planu dochodów po zmianach na 30 września tego roku. Jest to związane z prognozowanym wzrostem wpływów z udziałów województwa w podatkach CIT oraz PIT, a także wpływem środków unijnych na realizację przez Województwo projektów w ramach RPO.

Dla zrównoważenia budżetu na 2018 rok planuje się przychody w kwocie 244,1 mln zł, których źródłem będą m.in. kredyt bankowy w łącznej wysokości 175,4 mln zł. Ma on zostać zaciągnięty m.in. na: 

  • „Rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” – 9,6 mln zł;
  • wkład własny do projektu RPO WSL 2014-2020 „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 4,9 mln zł;
  • zakup i modernizację budynku filologii polskiej UŚ położonego w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 16,4 mln zł;
  • inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich, w tym m.in. w ramach RPO WSL 2014-2020 – 33,8 mln zł.
  • zakup zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 – 51,7 mln zł. 

„Do zadań priorytetowych Zarządu Województwa w nowym budżecie należą m.in. modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie w ramach Śląskiego Parku Nauki, efektywne wdrażanie RPO 2014-2020, w tym realizacja projektów własnych w zakresie dróg wojewódzkich oraz zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych” - powiedział podczas sesji marszałek Wojciech Saługa.

W 2018 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 987 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (154,1 mln zł), oświatę i wychowanie (95,7 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (43,0 mln zł), kulturę fizyczną (32,4 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 89,4 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w 2018 roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 185 mln zł. Z tej kwoty ok. 140 mln zł mają otrzymać Koleje Śląskie, a ok. 35 mln zł Przewozy Regionalne. Ponad 5 mln zł będzie przeznaczone na remont taboru kolejowego PR. Środki na ten cel zostaną przekazane do budżetu Województwa z Funduszu Kolejowego.

Rok 2018 będzie drugim rokiem realizacji podpisanej w 2017 umowy na zakup 12 sztuk pociągów. W budżecie na 2018 rok zaplanowano na ten projekt kwotę 167,2 mln zł (środki własne i UE). Zakup taboru przez Województwo Śląskie będzie realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Na drogi wojewódzkie zarezerwowano w budżecie ok. 557 mln zł (środki własne i UE). Do największych inwestycji zaliczyć należy m.in.: 

  • przebudowę DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgoty Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki (53,4 mln zł);
  • budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza (79,6 mln zł);
  • budowę obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942 (24,5 mln zł). 

Zadania te realizowane są jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 przy udziale środków Unii Europejskiej. Na przedsięwzięcia drogowe na drogach wojewódzkich, przygotowywane do realizacji jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020, zaplanowano łączną kwotę ok. 192 mln zł (środki własne i UE). Bieżące remonty oraz utrzymanie dróg wojewódzkich mają kosztować łącznie ok. 33,9 mln zł.

Wśród inwestycji w ochronę zdrowia największą jest rozbudowa oraz termomodernizacja Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (19,4 mln zł) oraz zabezpieczenie przeciw epidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie (4,2 mln zł).

Przed przyjęciem budżetu radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030. Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Województwa Śląskiego we wszystkich latach objętych prognozą. W celu zapewnienia wykorzystania środków europejskich przewiduje ona stosowne dochody i wydatki na wkład własny do projektów realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. W latach 2018-2030 wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg równowagi wewnętrznej. Również rzeczywisty, indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia utrzymuje się poniżej dopuszczalnych limitów wartości.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony