XLIV sesja Sejmiku województwa Śląskiego

Sala Sejmu podczas sesji Sejmiku - ludzie zebrani na sali rozmawiają

23 maja 2022 r. odbyła się sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sesję poprzedziła krótka uroczystość zorganizowana przez obchodzące 30. rocznicę istnienia Katolickie Stowarzyszenie Sportowe, podczas której Marszałek Województwa Jakub Chełstowski otrzymał Złoty Laur Wdzięczności m.in. za wspieranie inicjatyw, których ideą jest krzewienie kultury fizycznej.

Porządek obrad został rozszerzony o cztery uchwały: w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Województwo Śląskie obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w sprawie przyznania dofinansowania i wyrażenia zgody na zawarcie umów o dofinansowanie ze środków PFRON na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/9/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2022-2025 oraz w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Oprócz wymienionych uchwał Radni pochylili się nad sprawami budżetowymi województwa, a także podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim. Przyjęto ponadto Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030. Pod koniec sesji przekazano na ręce Przewodniczącego Sejmiku interpelacje i oświadczenia Radnych.

Kolejna sesja Sejmiku, poświęcona rozpatrzeniu Raportu o stanie województwa śląskiego za 2021 rok, a także rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa zaplanowana jest na 20 czerwca br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony