XX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu Śląskiego podczas obrad na XX sesji Sejmiku

Ponownie, ze względu na okoliczności związane z epidemią koronawirusa, sesja Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 18 maja br. odbyła się częściowo zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Sesję Sejmiku rozpoczęto uczczeniem wyjątkowej setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II.
Następnie Radni zajęli się procedowaniem uchwał.

Sejmik przyjął uchwałę intencyjną w sprawie woli powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych z obszaru województwa śląskiego. Fundusz ma wesprzeć szpitale powiatowe, nie objęte innym wsparciem i pomóc lokalnym samorządom w tym zakresie. Szczegółowe zasady wsparcia w ramach funduszu opracuje Zarząd Województwa Śląskiego.

Dalszym punktem sesji było wskazanie zadań, na które Województwo Śląskie przeznaczy w 2020 roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radni zadecydowali też m. in. o przyznaniu pomocy finansowej gminie Zbrosławice na realizację zadania pn. „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem” w wysokości 150 tys. zł. Zadanie jest kontynuacją odbudowy wpisanej do rejestru zabytków sztolni Fryderyk wraz z jej bezpośrednim otoczeniem. W ramach rewitalizacji obszaru ma być stworzona strefa rekreacyjno-parkowa, stanowiąca w przyszłości atrakcję historyczno-turystyczną.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął raport z wykonania w 2019 roku „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017-2020” oraz sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Radni otrzymali również informacje z realizacji w 2019 roku programów „Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny” oraz „Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora”.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony