XXI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu podczas obrad - slajd na ekranie: Wykonanie Budżetu Województwa śląskiego za 2019 rok

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość odbyła się 22 czerwca br. Była to tzw. "sesja absolutoryjna"

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość odbyła się 22 czerwca br.

Sesja poświęcona była przede wszystkim uchwałom:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Śląskiego,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego za 2019 rok,
- w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2019 rok,
co było poprzedzone rozpatrzeniem Raportu o stanie województwa śląskiego i wymienionych sprawozdań.

Sejmik udzielił Zarządowi wotum zaufania i podjął uchwałę w sprawie absolutorium takim samym stosunkiem głosów: 26 za i 17 przeciw, natomiast uchwała dotycząca sprawozdań za 2019 rok została podjęta przy 26 głosach za, 15 przeciw, 2 głosach wstrzymujących się (dwoje Radnych było nieobecnych).

Ponadto Radni głosowali w sprawach finansowych, m. in. zadecydowali o dofinansowaniu gminom zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, o udzieleniu pomocy finansowej gminie Bestwina na wsparcie poszkodowanych 7 czerwca br. przez trąbę powietrzną i o udzieleniu pomocy finansowej gminom na realizację zadań w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”.
W trybie pilnym w ramach solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie ochrony zdrowia (w związku z Covid-19) wprowadzono do porządku obrad i podjęto 19 uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastom: Mysłowice, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Świętochłowice, Katowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Dąbrowa Górnicza oraz powiatom: kłobuckiemu, gliwickiemu, bielskiemu, mikołowskiemu, pszczyńskiemu, lublinieckiemu, będzińskiemu i wodzisławskiemu.

W obszarze ochrony środowiska Radni Sejmiku podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, natomiast w obszarze kultury zadecydowano o podjęciu działań zmierzających do prowadzenia Muzeum Powstań Śląskich jako wspólnej samorządowej instytucji kultury Gminy Świętochłowice i Województwa Śląskiego i uzgodnienia projektu statutu tej instytucji, a także podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2020 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Kilkugodzinna sesja zakończyła się tradycyjnie składaniem przez radnych interpelacji i zapytań.

Po wakacyjnej przerwie Sejmik Województwa Śląskiego zbierze się ponownie 31 sierpnia br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony