XXX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji

XXX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się w poniedziałek, 15 marca 2021 roku

Radni zajęli się procedowaniem kilku uchwał o charakterze finansowym, m. in. dokonali zmian budżetu i w budżecie województwa
na 2021 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, udzielili pomocy finansowej dla miasta Bielska-Białej
(w formie dotacji celowej, przeznaczonej na współfinansowanie opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla projektu
pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędnego elementu połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem”) oraz udzielili pomocy finansowej Gminie Zbrosławice na realizację zadania pod nazwą „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem”.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego i wskazali kandydatów Sejmiku Województwa Śląskiego do składu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wśród istotnych kwestii poruszanych w trakcie sesji znalazł się apel radnych dotyczący wpisania „Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” – zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – do ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Wszyscy głosujący radni opowiedzieli się za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia tego apelu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony