XXXIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji

28 czerwca 2021 r. odbyła się XXXIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, której najważniejszym punktem była dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania oraz udzieleniem władzom województwa absolutorium

Sejmik w obu przypadkach opowiedział się po stronie Zarządu. W sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 26 radnych zagłosowało „za”, 15 wstrzymało się od głosu, a 1 radny był „przeciw”.

Głosowanie nad rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2020 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi poprzedziło wystąpienie marszałka województwa śląskiego, który zaprezentował najważniejsze dane finansowe. Marszałek Województwa podkreślił, że chociaż uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała zaciągnięcie aż 197 mln zł kredytu (a tym samym wzrost zadłużenia województwa), nie było takiej potrzeby – zaciągnięto kredyt w wysokości 88,5 mln zł. Ostatecznie za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa zagłosowało 27 radnych, 1 był „przeciw”, a 16 wstrzymało się od głosu.

W trakcie czerwcowej sesji radni przyjęli także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030, zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu w formie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku i udzielili pomocy finansowej dla gmin województwa na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Sejmik podjął też m.in. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej w formie dotacji celowej na kwotę 2 mln zł, w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie i zaliczenia ich do kategorii oraz w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030.

W trybie pilnym wprowadzono do porządku obrad i podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej gminie Nowy Targ w związku z pożarem, do którego doszło 19 czerwca br. w Nowej Białej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony