XXXIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu podczas obrad na sesji

Świąteczna sesja Sejmiku odbyła się 13 grudnia 2021 r.

Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego poświęcona była przede wszystkim budżetowi województwa na kolejny rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030.

Jako pierwszy pod obrady trafił projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – uchwała została przyjęta jednogłośnie. W tej części obrad Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego uhonorowany został Stanisław Płatek, górnik, jeden z przywódców strajku w KWK „Wujek” w grudniu 1981 roku. Obecnie inicjator Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, które zostanie niebawem otwarte w Katowicach.
Następnie Radni podjęli uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2022 Rokiem Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska
do Polski oraz w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego wyrażającego szacunek, uznanie i wdzięczność personelowi medycznemu oraz pomocniczemu podmiotów leczniczych za ich pracę w sytuacji panującej pandemii COVID-19.

Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski, przedstawił założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2030 roku oraz budżetu województwa na 2022 rok. Zaznaczył, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego wraz z prognozą długu spełnia wymogi ustawowe i umożliwia ocenę sytuacji ekonomicznej województwa. Przeanalizowano czynniki, które mogą mieć wpływ zarówno na wysokość dochodów jak i wydatków Województwa Śląskiego w latach 2022– 2030. Dokonano również analizy ryzyka możliwych procesów ekonomicznych i społecznych, które mogą wystąpić w przyszłości, a które mogą mieć wpływ na dochody oraz wydatki prognozowane na lata przyszłe. Ostrożnie oszacowano dochody podatkowe z PIT i CIT na lata następne, przyjmując jako punkt wyjścia dane Ministerstwa Finansów na przyszły rok oraz wytyczne przygotowane przez to ministerstwo. W budżecie najwięcej, bo blisko 63% środków zostanie przeznaczone na inwestycje związane z budową dróg. Kolejne środki trafią do szpitali (30 mln zł). Utrzymano wysokie nakłady na edukację, oświatę, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wzrasta ilość środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej, w budżecie własnym rosną także środki z tytułu dochodów własnych i subwencji. Po krótkiej dyskusji obie uchwały, uprzednio zaopiniowane pozytywnie bez uwag i zastrzeżeń przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przyjął Sejmik.

Dalszą część obrad Sejmiku wypełniły głosowania w bieżących sprawach finansowych, nadano również Statut Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego, podjęto uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 na terenie województwa śląskiego oraz w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017-2019 oraz informacją o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, złożyli interpelacje w sprawach ważnych dla swoich wyborców.

Zgodnie z sejmikową tradycją, przed rozpoczęciem sesji harcerze Śląskiej Chorągwi ZHP przekazali zebranym Betlejemskie Światło Pokoju. Na zakończenie sesji wszyscy obecni odśpiewali kolędę "Bóg się rodzi".

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony