XLVI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji

29 sierpnia 2022 r. odbyła się kolejna 46. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Po dwumiesięcznej przerwie w pracach Sejmiku Radni pochylili się w głównej mierze nad sprawami finansowymi województwa.
Podjęto uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian budżetu i w budżecie, zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków, a także w sprawie pomocy publicznej.

Radni głosowali również w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2022 roku oraz w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2022 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Przedmiotem obrad były także skargi złożone na działalność Marszałka Województwa Śląskiego i Zarządu Województwa Śląskiego oraz na bezczynność Marszałka Województwa Śląskiego. W obu przypadkach uznano skargi za niezasadne.

Radni zapoznali się z informacją o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku, ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami, złożyli interpelacje i zapytania.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony